„В ИМЕТО НА АЛЛАХ, МИЛОСТИВИЯ И МИЛОСЪРДНИЯ”
Аллах
Аллах е името на Бога на арабския език. Думата Аллах никога не е използвана за което и да е било друго същество или материал. Имената за Бога намерени в другите езици са често използвани в множествено число, но думата “Аллах” никога не е използвана в множествено число.

Качествата на Аллах (7:157, 59:25)

Стихове от Свещения Корав за качествата на Аллах

 

„И ни дари с блага, както на този, така и на онзи свят; ние сме сеобърнали към Теб с разкаяние”. Бог отвърна: „ Аз ще поразя с Моето наказание онзи, който на Мен Ми е угодно; но Моята Милост е всеобхватна; ето защо, аз ще я даря на онези, които постъпват праведно, и си плащат данъка Закат, и на онези, които вярват в Нашите Знамения.”

Глава 7:157

 

 

 

 

 

 

„Той е Аллах и няма никакъв друг Бог освен Него, Знаещия

невидимото и видимото. Той е Милостивият и Милосърдният.
Той е Аллах и няма никакъв друг Бог освен

Него,  Самодържецът, Светия, Източника на Покой, Дарител на Безопасност, Защищаващия, Могъщият, Покорителя, Величествения, Свят е Аллах от това, което приобщават към Него.
Той е Аллах, Създателят, Ваятелят и Творителят. Негови са най-хубавите имена. Всичко, което се намира в небесата и на земята Го възхвалява и Той е Могъщият и Мъдрият.

Глава 59:23,24,25

Единството на Аллах (112:2-5)

„В ИМЕТО НА АЛЛАХ, МИЛОСТИВИЯ И МИЛОСЪРДНИЯ”

Стихове от Свещения Корав за Единството на Аллах

 • В името на Аллах, Милостивия и Милосърдния.
 • Кажи: „Той е Аллах, Единният;”
 • „Аллах, Независимият и Търсеният от всички.”
 • Той не ражда, нито е роден;”
 • „И няма никой друг, равен на Него!”

Стихове на Свещения Коран: Аллах

Глава 1: 1-7

 1. В името на Аллах, Милостивия и Милосърдния.
 2. Цялата възхвала принадлежи на Аллах, Повелителя на всички светове,
 3. Милостивия и Милосърдния,
 4. Владетеля на Деня на Страшния Съд.
 5. На Теб единствено се покланяме ние и Теб единствено призоваваме ние за помощ.
 6. Води ни по правия път,
 7. Пътят на онези, които ти си надарил с всички Твои блага и не на онези, които са си навлекли върху себе си Твоето недоволство, и не на онези, които са се оказали в заблуждение.

 

 

 

 

Глава 2:256

 

Аллах-няма никакъв друг Бог освен Него: Живият Бог, Неизменния Бог, и Все-Поддържащият Бог. Него не го хваща нито дрямка, нито пък сън. На Него принадлежи всичко, което се намира на небето и всичко, което се намира на земята. Кой е онзи, който ще се осмели да прояви застъпничество пред Него, освен онзи, на когото Той даде позволение за това? Той знае всичко, което се намира пред тях и всичко, което се намира след тях; и те не могат да схванат или възприемат нищо от Неговите знания, освен онова, което е угодно на Него. Неговите знания се простират и над небесата и над земята и грижите за тях Него не го обременяват: Той е и Всевишният и Великият.

 

 

 

 

 

 

 

Глава 57:2-8

2. Всичко, което се намира на небесата и на земята възхвалява Аллах; и Той е Могъщият и Мъдрият.

 

3. Негово е царството на небесата и на земята; Той дарява живот и Той изпраща смърт; и Той има власт над всички неща.

 

4. Той е Първият и Последният, и Явният и Скритият и Той знае много добре всички неща.

 

 

 

5. Той е Който е сътворил небесата и земята в продължение на шест периода, а след това се е настанил на земята и какво излиза от нея, и какво слиза от небесата и какво се издига в тях. И Той е с вас, където и да се намирате. И Аллах вижда всичко, което вършите.

 

 

 

6. Негово е царството на небесата и на земята и при Аллах се връщат всички дела.

 

 

7. Той кара нощта да преминава в ден и Той кара деня да преминава в нощ и Той знае много добре всичко, което се намира в гърдите.

 

8. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник и жертвувайте в името на Аллах от онова, на което Той ви е направил наследници. И онези от вас, които вярват и жертвуват ще получат голяма награда.

 

 

 

 

Глава 59:23-25

23. Той е Аллах и няма никакъв друг Бог освен Него, Знаещия невидимото и видимото. Той е Милостивият и Милосърдният.

 

24. Той е Аллах и няма никакъв друг Бог освен Него, Самодърецът, Светия, Източника на Покой, Дарител на Безопасност, Защищаващия, Могъщият, Покорителя, Величествения. Свят е Аллах далече над всичко, което приобщават към Него

 

25. Той е Аллах, Създателят, Ваятелят и Творителят. Негови са най-хубавите имена. Всичко, което се намира в небесата и на земята Го възхвалява и Той е Могъщият и Мъдрият.

 

 

 

 

Глава 64:2-5

2. Всичко, което се намира на небесата и на земята, възхвалява Аллах: Негово е царството и Негова е хвалата и Той има власт над всички неща.

 

 

3. Именно Той е създал; но някои от вас са неверници, а други от вас са вярващи и Аллах вижда какво правите вие.

 

 

4. Той е създал небесата и земята с истина и Той ви е придал образ и е направил образа ви красиви и при Него еокончателното завръщане.

 

5. На Него Му е известно всичко, което се намира на небесата и на земята и Той знае какво скривате и какво откривате; и на Аллах Му е известно много добре всичко, което се намира в гърдите.

 

 

Глава 6:96-101

96. Без съмнение, именно Аллах е Онзи Който кара семената и костилките на фурмите да покълват. Той създава живи от мъртвите и Той е Онзи Който прави мъртви от живите. Това е Аллах; защо тогава вие пак се отвръщате?

 

97. Той поражда утрото и Той е създал нощта за почивка, а слънцето и луната за определяне на времето. Такава е повелята на Могъщия и Мъдрия.

 

98. И Той е Онзи Който е създал звездите за вас, за да можете вие, с тяхна помощ, да следвате вярната посока сред дълбоката тъмнина на земята и морето. Ние сме разяснили в подробности Знаменията за един народ, който притежава познания.

 

 

99. И Той е Онзи Който ви е произвел вас от едно единствено създание и за вас има и обител и убежище. Ние сме разяснили в подробности Знаменията на един народ, който умее да разбира.

 

 

 

 

100. И именно Той е Онзи Който изпраща долу вода от облаците горе; и Ние сме Онези Които произвеждаме всякакви видове растения; след това, по този начин ние създаваме онзи зелен листак, от който Ние създаваме класовете със зърна. А от вътрешността на палмата с фурми израстват клони, които се спускат ниско. И по този начин Ние произвеждаме гроздови лозя, градини с маслини и нарове-които и си приличат и не си приличат един на друг. Ето защо, вгледайте се в плодовете им, когато те дадат плодове и в техния растеж и зреене. Без съмнение, това са Знамения за хората, които вярват.

 

 

 

 

101. И те считат бесовете за равни на Аллах, въпреки че, именно Той ги е създал; и те лъжливо Му приписват на Него синове и дъщери без да имат каквито и да са знания за това. Свят е Той и стои високо далеч над онова, което те му приписват на Него!

ХАЗРАТ МИРЗА ГУЛАМ АХМАД ОБЕЩАНИЯ МЕСИЯ И МАХДИ

Всевишният Аллах

ВСЕВИШНИЯТ АЛЛАХ
„Нашият рай е в нашия Бог. Нашата най— голяма наслада е в нашия Бог, защото ние го видяхме и открихме всякакъв вид красота в Него. Това богатство си заслужава да бъде придобито дори ако човек би трябвало да пожертвува и живота си, за да го придобие. Този рубин си заслужава да бъде купен, дори ако човек трябва да изгуби себе си, за да се сдобие с него. О, вие, които сте опечалени от загуба, изтичайте до този фонтан и вие ще утолите жаждата си. Това е фонтанът на живота, който ще ви спаси. Какво трябва да направя аз и с какъв барабан ще трябва да възвестя, че това е вашият Бог, така че хората да могат да чуят? Какво лекарство да дам за ушите им, така че те да се заслушат? Ако ти принадлежиш на Аллах, бъди сигурен, че Аллах наистина ще принадлежи на теб.”
(Roohani Khazain,vol.l9: Kashti Nooh,pp.21—22)
„Слушайте вие, които имате уши за слушане:Какво изисква Аллах от вас? Само това: да бъдете единствено само Негови и да не въздигате равни на Него, нито на тази земя, нито на небесата. Нашият Бог е Онзи, който и днес е така жив, както винаги е бил; и също така, Той говори и днес така, както е говорил в миналото; Той чува така, както винаги е чувал. Да се мисли, че Той само слуша, но не говори в този век е напразна вяра. Той и слуша, и говори. Всички Негови качества са вечни и непреходни. Никое от Неговите качества не е изчезвало никога, нито пък някога те ще изчезнат. Той е същото Уникално Същество, Което няма равен на себе си; Той няма нито син, нито съпруга; и Той е Същото Вечно Същество, Което е несравнимо и няма никой друг, който да прилича на Него; няма никой друг, който да може да се сравнява с Него по Неговите качества; никоя от Неговите сили никога не отслабва. Той е близо и все пак далече; Той е на разстояние и все пак не може да се каже, че има някой, който да стои под Него по— далече от Него. Той е на небето, но не може да се каже, че Той не е на земята. Той съчетава в себе си всички най—съвършени качества и демонстрира добродетелите, които наистина са достойни за похвала. Той е изворът на всички отличия; Той е Всесилният. Всяка добрина произхода, а от Него и всички неща се завръщат при Него; всички собствености принадлежат на Него и в Него се съчетават всички отличия. Той е неопетнен и е без всякакви слабости. Той е уникален в Своето право да Му се молят всички, които населяват земята или принадлежат на небесата.”
(Roohani Khazain,vоl.20:А1—Wasiyyat,рр.309—310)