Ислям
Ислям,е име дадено от Аллах на тази религия ( Quran 5:4 ),което на Арабски буквално означава подчинение и мир. Ислям е производен от арабския корен “SALEMA”,което означава мир, чистота и подчинение. Така Исляма е означил пътя на онези, които са покорни на Аллах и които установяват мир с Него и Неговите творения. Неговите последователи са наречени мюсюлмани. Ислям не е нова религия. Това е, в същност, едно и също  послание и учение което Аллах разкри на всички пророци преди Мухамад (мир и благослови на Аллах на него). Аллах казва в Корана: Кажете:”Ние вярваме в Аллах и в онова, което ни е било открито на нас, и в онова, което е боло открито и на Абрахам, и на Исмаил, и на Исак, и на Яков, и на племената, и в онова, което е било дадено на Мойсей, и на Исус, и на други Пророци от техния Повелител. Ние не правим никакви различия между тях и ние се покоряваме на Него.” ( Qur’ân 3-85 )

Шест основни вярвяния в Исляма

  • Да се вярва в Единството на Аллах.
  • Да се вярва на всички Негови Ангели.
  • Да се вярва на всички Негови Книги.
  • Да се вярва на всички Негови Пророци.
  • Да се вярва в Деня на Възкресението.
  • Да се вярва в Указа на Аллах.

Петте Стълба на Исляма (Декларация на Ислямската Вяра)
За да приеме Исляма т.е. да бъде Мюсюлманин, човек трябва да знае, вярва и приеме напълно и искрено петте основни принципа (Стълба) на Исляма. Ибне Умар разказва, че Пророка на Аллах – Мухамад (мир и благослови на Аллах на него) каза: Исляма е основан на следните пет стълба (принципа).
Свидетелстване, че няма Бог освен Аллах и Мухамад е Пророка на Аллах.

  • Съблюдаване на Молитвата.
  • Плащане на Закат.
  • Постене през Рамазан.
  • Поклонение на къщата на Аллах.

Книги за Исляма